PvE

 FTB Infinity Evolved Server (Normal Mode) by MineYourMind Icon
RLCraft - Circle of Mercy Icon
Tekkit Legends Server by MineYourMind Icon
MyFTB.de, Netzwerk Icon
KappaNetwork DJ2 Icon
MineYourMind FTB Beyond  Icon
Colosseumon - Pixelmon Icon
Infinity Evolved 24/7 Icon
The SquidMiners Valhelsia 3 Server Icon
Agrarian Skies 2 Server by MineYourMind Icon